top of page
Redness
2021
Czerwienie
2018

The diploma work "Redness" presents the stages of an adolescent woman's life through the prism of stereotypical views. The book is based on the author's personal experiences and lessons from textbooks on correct female etiquette. The private and public archival photos presented in it constitute a two-hundred-page publication. The whole thing is dyed to highlight the problem faced by a woman entering adulthood.

Praca dyplomowa „Czerwienie” przedstawia etapy życia dorastającej kobiety przez pryzmat stereotypowych poglądów. Książka opiera się na osobistych doznaniach autorki oraz naukach z podręczników poprawnej etykiety kobiecej. Przedstawione w niej prywatne oraz publiczne zdjęcia archiwalne tworzą dwustustronicową publikację. Całość jest poddana barwieniu, które ma na celu uwydatnić problem, z jakim zmaga się wchodząca w dorosłe życie kobieta.

 

 

rozkladowka8.jpg
Przedwojska_Patrycja_Czerwienie_2.jpg
C:\Users\Before\Desktop\2020
2020

Trying to imagine life in several dozen years, I wanted to play the role of people who found a piece of the record of our life today - the period in which the main recording of images, films, texts is done digitally. Today we are looking at archival photos taken on film, slides or paper, while the civilization of 2020 already operates with a record that consists of a system of pixels. What will this record look like when technology jumps another 20 years? Will we be able to display these files in their original quality? The publication is based on digital and numerical data, therefore it is displayed only on electronic devices. By the way the book is displayed, I wanted to create the impression of an image that we can't get out of. There is only information generated by the code that the viewer cannot bypass.

Próbując wyobrazić sobie życie za kilkadziesiąt lat, chciałam wcielić się w osoby, które odnalazły kawałek zapisu naszego dzisiejszego życia - okresu w którym główny zapis obrazów, filmów, tekstów odbywa się cyfrowo. Dzisiaj oglądamy archiwalne zdjęcia zrobione na kliszach, slajdach lub papierze, natomiast cywilizacja 2020 roku operuje już zapisem, który składa się z układu pikseli. Jak będzie wyglądać ten zapis, gdy technologia skoczy o kolejne 20 lat? Czy będziemy w stanie wyświetlić te pliki w ich oryginalnych jakościach? Publikacja bazuje na danych cyfrowych i liczbowych, dlatego jest ona wyświetlana tylko na urządzeniach elektronicznych. Przez sposób wyświetlania książki, chciałam stworzyć wrażenie obrazu z którego nie możemy wyjść. Są tylko informacje generowane przez kod, którego oglądający nie jest w stanie obejść.

 

 

 

 

 

ALL THE THINGS YOU’VE NEVER WANTED TO SEE AGAIN
2018

Publication is composed of photos and graphics found in computer trash cans. The aim of the work is to show the ephemeral and low significance of digital photos, despite the values ​​and symbols that are shown on them.

Publikacja złożona ze zdjęć i grafik znalezionych w koszach komputerów. Praca ma na celu pokazać ulotność i małe znaczenie zdjęć cyfrowych, mimo wartości i symboli jakie są na nich ukazane.

 

 

 

 

Without title
2018
Bez tytułu
2018

The work consists of four collages based on my private archives. Each of the base photos merges with the current photo, creating a symbolic and sentimental meaning for me.

Praca składa się z czterech kolaży, złożonych na podstawie moich prywatnych archiwów. Każde ze zdjęć bazowych, przenika się z aktualna fotografią, tworząc dla mnie znaczenie symboliczne i sentymentalne.

 

 

bottom of page